A. MỞ ĐẦU

Trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ được thành lập theo Quyết định số 207/QĐ-UB ngày 09 tháng 10 năm 1991 của UBND huyện Phù Mỹ, trụ sở chính của trường tại Khu phố Trà Quang, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ. Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự quan tâm phối hợp và giúp đỡ của các bậc phụ huynh và nhân dân địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động và các phong trào thi đua, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện. Từ đó, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được nâng lên, nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu trường tiên tiến, được công nhận các cấp công nhận đạt danh hiệu  “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”, từ năm 2016 đến nay luôn được công nhận là đơn vị văn hoá cấp huyện, đây chính là sự khẳng định về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường trong những năm vừa qua, đồng thời cũng là tiền đề quan trọng để nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn tới.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu trở thành một địa chỉ tin cậy của các bậc phụ huynh học sinh cũng như nhân dân trên địa bàn, tiếp tục phấn đấu đạt các tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia,  trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ giai đoạn 2020 - 2025” nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để đra các giải pháp của nhà trường trong công tác giáo dục, là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục mầm non, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của thị trấn Phù Mỹ phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp Giáo dục, theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

B. NỘI DUNG                                   

Căn cứ xây dựng Kế hoạch

          Việc xây dựng “Chiến lược phát triển giáo dục trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ giai đoạn 2020 - 2025” căn cứ vào các vào các văn bản quy định, cụ thể:

- Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020;

         - Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bản hợp nhất ban hành Điều lệ trường mầm non;

- Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;

         - Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

          - Kế hoạch Phát triển Giáo dục mầm non thị trấn Phù Mỹ giai đoạn 2020 – 2025 và tình hình thực tế của nhà trường.