Căn cứ Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ đã thông qua tại Hội nghị Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026;

Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển thời gian qua, Hội đồng trường Mẫu giáo thị trấn Phù Mỹ xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện phương hướng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Kế hoạch giám sát của Hội đồng trường Trường Mẫu giáo thị trấn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chiến lược, dự án, kế hoạch phát triển nhà trường theo nhiệm vụ từng năm học, giai đoạn trên cơ sở các chủ trương, chính sách của cấp ủy Đảng, UBND các cấp với những biện pháp, giải pháp cụ thể để phát triển nhà trường đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục phù hợp với thực tế của nhà trường và địa phương.

Kế hoạch giám sát nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của tập thể, cá nhân các thành viên của Hội đồng trường nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhà trường; quyết nghị mục tiêu, phương hướng phát triển trong từng năm, từng giai đoạn của nhà trường đáp ứng yêu cầu mục tiêu phát triển Giáo dục và Đào tạo mà các cấp ủy Đảng, chính quyền đề ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ GIÁM SÁT

1. Giám sát các mục tiêu chiến lược

1.1. Mục tiêu chung

Triển khai tốt Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non;

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền và đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích tích”, “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”.

Chỉ đạo giáo viên tập trung đổi mới phương pháp dạy và học, hướng dẫn trẻ cách học, cách tìm ra kiến thức mới; đổi mới cách đánh giá kết quả học tập của trẻ; chú trọng công tác chăm sóc giáo dục trẻ; khuyến khích trẻ mạnh dạn, tự tin, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ.

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục cao và toàn diện, từng bước tiếp cận với mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh khi gửi con vào trường.